Dịch vụ sửa chữa


MUA BÁN PHỤ TÙNG RƠMOÓC

Fifth Wheel Jaw Repair Kit Spare Wheel Carrier Landing Leg Flat Foot
Fifth Wheel Jaw Repair Kit Spare Wheel Carrier Landing Leg Flat Foot
Bộ phụ tùng Thớt xe đầu kéo Bát treo vỏ sơcua Đế chân chống
Rubber Buffer Rear Axle Oil Seal U Bolt
Rubber Buffer Rear Axle Oil Seal U Bolt
Cao su chống run  Phốt Trục  Đĩa Nhíp
Diaphragms Relay Valve Levelling Valve
Diaphragms Ralay Valve Levelling Valve
Da búp sen Cóc chia hơi  
Trailer Park Valve Trailer Shunt Valve Check Valve
Trailer park Valve Trailer Shunt Valve Check Valve
Van thắng  Van thắng Van 1 chiều
Quick Release Spring Brakes Slack Adjusters
Quick Release Spring Brakes Slack Adjusters
Cóc xả nhanh Búp sen Tăng đưa búp sen

Trailer Hub 

Anchor Pin Bolt 

Cam Roller 

Trailer Hub 

Anchor Pin Bolt 

Cam Roller 

Bô dưa    

Brake Return Spring

Brake Shoe Retaining Spring  

Slack Adjuster Tension Sprring

Brake Return Spring

Brake Shoe Retaining Spring 

Slack Adjuster Tension Spring 

Oil Seal 

Hub cap - 6 hole 

Hub cap - Screw - In 

Oil Seal

 Hub cap - 6 hole

Hub cap - Screw - In
Phốt trục Nắp trục 6 lỗ Nắp trục
 
Air Brake Coil

Air Brake Coil

Air Brake Coil 

Air Brake Coil 

Ống hơi xoắn Ống hơi xoắn
Air Brake Coil Air Brake Coil
Air Brake Coil Air Brake Coil
Ống hơi xoắn Ống hơi xoắn

Palm Coupling

Palm Coupling

Nylan Tubing

Palm Coupling

Palm Coupling

 Nylan Tubing

Tai nối hơi Tai nối hơi Ống hơi nguồn
Anchor Pin Kit  Brake Shoe Kit Drum
Anchor Pin Kit Brake Shoe Kit Drum
Bộ càng và Bố thắng Bộ càng và Bố thắng Tâm Bua